LICENCJA: WARUNKI KORZYSTANIA Z WZORU

LICENCJODAWCA: PATTERNOSOPHY Anna Ostapowicz-Kulczycka, NIP 9720149054, z siedzibą w Poznaniu, os. Stefana Batorego 25/25,  będący jednocześnie właścicielami marki PATTERNOSOHOPY.

LICENCJOBIORCA: Klient dokonujący zakupu wzoru na stronie www.patternosophy.pl

1. Przedmiot licencji

Przedmiotem Licencji jest niewyłączne / wyłączne na korzystanie z utworu w postaci projektu

wzoru o nazwie: ……………….

Szczegółową specyfikację i prezentację Utworu wymienionego w 1 ust. 1 Umowy zawiera Załącznik nr 1.

LICENCJOBIORCA oświadcza, że otrzymał od LICENCJODAWCY pliki niezbędne do korzystania z Utworu.2. Oświadczenia 

LICENCJODAWCA oświadcza, że:

 1. autorem (twórcą) Utworu wymienionego w § 1 niniejszej Umowy jest Anna Ostapowicz Kulczycka;
 2. autorowi przysługują nieograniczone i wyłączne prawa autorskie do Utworu (osobiste i majątkowe), w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich w odniesieniu do Utworu;
 3. autor oraz LICENCJODAWCA może rozporządzać prawami autorskimi do Utworu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy;
 4. korzystanie z Utworu nie narusza (oraz nie będzie naruszać) majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich;
 5. utwór został przez autora wykonany osobiście i nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego Utworu;
 6. autor nie udzielił dotychczas osobie trzeciej licencji na korzystanie z Utworu. 

3. Zakres licencji

LICENCJODAWCA udziela LICENCJOBIORCY niewyłącznej / wyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium Polski. LICENCJOBIORCA ma prawo prezentacji wzoru w miejscach publicznych m.in.: za pośrednictwem takich nośników jak ulotki, plakaty, banery itp.

4. Czas trwania licencji i warunki licencji

 1. Licencja zostaje udzielona na czas oznaczony, tj. 12 miesięcy licząc od dnia dokonania zakupu wzoru na stronie patternosophy.pl
 2. LICENCJOBIORCA ma prawo wykorzystać wzór na maksymalnie 500 jednostkach/sztukach jakiegokolwiek produktu przeznaczonego do sprzedaży.
 3. LICENCJOBIORCA nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
 4. LICENCJODAWCA zastrzega sobie prawo zamieszczania Utworu, o którym mowa w § 1 ust. 1 w swoich materiałach promocyjnych i reklamowych.
 5. Udzielenie przez LICENCJOBIORCĘ sublicencji wymaga uprzedniej zgody LICENCJODAWCY, wyrażonej na piśmie.
 6. LICENCJODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za finalny wygląd Utworu na wszelkich rodzajach nośników, na których wykorzystywany jest Utwór przez LICENCJOBIORCĘ.
 7. LICENCJODAWCA ma prawo kontroli sposobu wykorzystania Utworów przez LICENCJOBIORCĘ.

5. Wynagrodzenie

 1. Z tytułu udzielenia licencji LICENCJOBIORCA zapłaci LICENCJODAWCY jednorazowe wynagrodzenie w kwocie ……….PLN brutto (w tym 23% VAT) (słownie: ………………. złotych).
 2. Dowodem potwierdzającym zapłatę i nabycie licencji, będzie faktura VAT wystawiona przez LICENCJODAWCĘ najpóźniej w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania całości wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1.
 3. Wynagrodzenie wyżej wymienione obejmuje całość honorarium należnego LICENCJODAWCY na podstawie niniejszej Umowy.
 • 6. Obowiązek poufności
 1. Zarówno LICENCJOBIORCA, jak i LICENCJODAWCA są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących Utworu, które mogą zaszkodzić istocie wzoru i przychodom z ich wykorzystania.
 2. LICENCJODAWCA zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących struktury i zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa LICENCJOBIORCY, ujawnionych LICENCJODAWCY w sposób zamierzony lub niezamierzony bezpośrednio lub pośrednio w związku z zawarcie niniejszej licencji.
 • 7. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia licencji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla adresu siedziby

 

ZAŁĄCZNIK (podgląd wzoru) nr 1 DO UMOWY LICENCYJNEJ Z dn. ………………………………………