REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  PATTERNOSOPHY.PL

1 Postanowienia wstępne 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez PATTERNOSOPHY z o.o. z siedzibą w Poznaniu, za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.patternosophy.pl

 2 Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz Rejestracji – zbiór danych dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 3. Formularz Zamówienia – interaktywny arkusz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu/Produktów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. Formularz Reklamacji – dokument cyfrowy dostępny do pobrania na stronie https://patternosophy.pl/zwroty-i-reklamacje/ umożliwiający złożenie reklamacji.
 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego patternosophy.pl
 6. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego patternosophy.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta – panel Klienta uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po wypełnieniu przez Klienta Formularza Rejestracji, umożliwiający korzystanie ze Sklepu
 8. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego patternosophy.pl w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 11. Sklep/Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym patternosophy.pl
 12. Sprzedawca – podmiot gospodarczy PATTERNOSOPHY z o.o. z siedzibą w Poznaniu wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7831835722, REGON 388725886, numer KRS 0000895485.
 13. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego patternosophy.pl, między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

3 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego – w szczególności zasady zakładania Konta, składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz postępowania reklamacyjnego.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Ceny wskazane przy danym produkcie podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) i nie zawierają kosztów dostawy.
 5. Podstawową formą komunikowania się Stron jest droga elektroniczna, z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej Klienta podanego przez Klienta w Formularzu Rejestracji.
 6. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy to: hello@patternosophy.pl
 7. Sprzedawca oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych przez Klienta, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie Internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 8. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie witryny internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies”, może to jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu. 

4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:
 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w wersji co najmniej: Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.,
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4. włączona obsługa plików „cookies”
 5. zainstalowany program FlashPlayer.

5 Konto w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji.
 2. Założenie i prowadzenie Konta w Sklepie jest nieodpłatne.
 3. Założenie Konta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Sklepie.
 4. Zakładając Konto Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji b. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny)
  2. jeżeli wybrano opcję złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia
  3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.
 3. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi informację o wypłynięciu oferty do Sprzedawcy i nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy .
 4. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania wpłaty pełnej kwoty za zamówione Produkty na koncie Sprzedawcy. O zaksięgowaniu wpłaty Sprzedawca poinformuje Klienta najpóźniej następnego dnia roboczego.
 5. Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia po otrzymaniu zapłaty. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym jest to moment zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych jest to moment, w którym Sprzedawca otrzymał z systemu potwierdzenie, że płatność Klienta została pomyślnie zrealizowana.
 6. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

7 Płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  1. Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (momentem zapłaty jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy).
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy to: 30 2530 0008 2022 1070 0477 0001
  1. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, z siedzibą w Poznaniu (momentem zapłaty jest otrzymanie przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta)
 3. Sprzedawca nie realizuje Zamówień z opcją płatności “za pobraniem”.
 4. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. W przypadku gdy Klient nie dokona płatności w terminie, o którym mowa w §7 pkt. 4 Regulaminu, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin i poinformuje o nim klienta wysyłając stosowną wiadomość na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia. Wiadomość ta zawierać będzie także informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży.

8 Dostawa

 1. Zamówione Produkty wysyłane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej w ciągu 7-21 dni roboczych od momentu otrzymania zapłaty zgodnie z §6 pkt. 5. 
 2. Czas realizacji zamówienia wskazany w §8 pkt. 1 nie dotyczy Zamówień na Produkty spoza standardowej oferty Sklepu, realizowanych według odrębnych, indywidualnych ustaleń ze Sprzedawcą.
 3. W dniu wysłania Produktów, Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta, wysyłając do niego stosowną wiadomość na adres poczty elektronicznej.

9 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Sklep patternosophy.pl jest serwisem produkcji na zamówienie.
 2. Klient składając zamówienie każdorazowo określa jego parametry – wybiera rodzaj materiału, wzór oraz ewentualne opcje wykończenia, realizacja każdego zamówienia wykonywana jest w całości na podstawie zlecenia od Klienta.
 3. Zamówiony Produkt jest całkowicie zindywidualizowany zgodnie z wymaganiami Klienta dlatego też zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje.
 4. Wszystkie tapety są produkowane każdorazowo na zamówienie Klienta i nie podlegają zwrotowi.

10 Reklamacje

 1. Tapety sprzedawane w sklepie patternosophy.pl są drukowane oraz cięte specjalnie dla Klienta i traktowane jak produkt robiony na zamówienie. Tak samo jak tapety na zamówienie indywidualne. W obu przypadkach nie podlegają zwrotowi. Dlatego zalecamy wykonywanie próbek przed ostatecznym zakupem. Reklamacji nie mogą podlegać nieznaczne różnice w barwach, czy formacie wydrukowanego na tapecie wzoru.
 2. Reklamacje dotyczące fizycznych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku, gdy w chwili odbioru przesyłki zostanie w obecności kuriera spisany protokół szkody. Protokół ten wraz z Formularzem Reklamacji należy przesłać na adres hello@patternosophy.pl w ciągu 3 dni od daty odbioru przesyłki.
 3. Reklamacji może podlegać zauważalna wada fabryczna towaru bądź błędna dostawa.
 4. Reklamacje należy składać mailowo na adres e-mailowy hello@patternosophy.pl
 5. Reklamację można złożyć w ciągu 14 dni od daty dostawy, za wyjątkiem przypadku opisanego w §10 pkt. 2.
 6. Nieuznana zostanie również reklamacja z powodu niewłaściwego obchodzenia się Klienta z produktem lub też jego nieumiejętnego montażu.
 7. Produkt będący przedmiotem reklamacji musi zostać odesłany wraz z dokumentem sprzedaży na adres siedziby Sprzedawcy.
 8. W ramach uznanej reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć klientowi produkt wolny od wad, bądź zwrócić pieniądze.

11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Zasady ochrony danych osobowych ujęte są w Polityce prywatności.

12 Postanowienia końcowe

 1. Indywidualne ustawienia urządzenia, a którym Klient przegląda ofertę Sklepu mogą inaczej prezentować kolory, czy proporcje wzoru oraz strukturę materiału. Nie jest to podstawą reklamacji. Aby zobaczyć faktyczny wygląd wzoru i tapety należy zamówić próbki.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
 5. Dla pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, Unia Europejska uruchomiła platformę internetową (“platformaODR”): http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 04.05.2021.