fbpx

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU SANNLY.PL/PATTERNOSOPHY.PL

§1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez PATTERNOSOPHY Anna Ostapowicz-Kulczycka z siedzibą w Poznaniu, za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.patternosophy.pl

§ 2 Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Formularz Rejestracji – zbiór danych dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

3. Formularz Zamówienia – interaktywny arkusz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu/Produktów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.sannly.pl

5. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.sannly.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Konto Klienta – panel Klienta uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po wypełnieniu przez Klienta Formularza Rejestracji, umożliwiający korzystanie ze Sklepu

7. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.sannly.pl w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

10. Sklep/Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.patternosophy.pl

11. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PATTERNOSOPHY z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9720149054

12. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego www.sannly.pl, między Klientem a Sprzedawcą.

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§3 Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego – w szczególności zasady zakładania Konta, składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz postępowania reklamacyjnego.

2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

4. Ceny wskazane przy danym produkcie podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) i nie zawierają kosztów dostawy.

5. Podstawową formą komunikowania się Stron jest droga elektroniczna, z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej Klienta podanego przez Klienta w Formularzu Rejestracji.

6. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy to: hello@sannly.pl (do dnia 01.08.2020) / hello@patternosophy.pl

7. Sprzedawca oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych przez Klienta, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie Internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

8. Sprzedawca oświadcza, iż produkty oznaczone nazwą “wzór” są plikami zawierającymi ręcznie rysowane grafiki wzorów, produkty o nazwie “tkanina”, są wydrukami ręcznie rysowanych grafik, na materiałach : bawełna, dresówka i jersey. Produkty oznaczone nazwą plakat, ilustracja, obraz, grafika, rysunek itp. są wydrukami zeskanowanych, ręcznie wykonanych prac artystycznych. Wszystkie grafiki i prace artystyczne powstają na terenie Polski w pracowni pod adresem siedziby prowadzenia działalności gospodarczej. 

9. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie witryny internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies”, może to jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

§4 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w wersji co najmniej: Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików „cookies”
d. zainstalowany program FlashPlayer.

§5 Konto w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. 2. Założenie i prowadzenie Konta w Sklepie jest nieodpłatne. 3. Założenie Konta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Sklepie. 4. Zakładając Konto Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§6 Zamówienia

1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. W celu złożenia Zamówienia należy: a. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji b. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny) c. jeżeli wybrano opcję złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia d. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

5. Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia po otrzymaniu zapłaty. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym jest to moment zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego. W przypadku
płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych jest to moment, w którym Sprzedawca otrzymał z systemu potwierdzenie, że płatność Klienta została pomyślnie zrealizowana.

§7 Płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty: a. Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (momentem zapłaty jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy) Numer rachunku bankowego Sprzedawcy to: 70 1140 2004 0000 3902 7806 0511 b. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, z siedzibą w Poznaniu (momentem zapłaty jest otrzymanie przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta)
2. Sprzedawca nie realizuje Zamówień z opcją płatności “za pobraniem”.
3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. W przypadku gdy Klient nie dokona płatności w terminie, o którym mowa w §7 pkt. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin i poinformuje o nim klienta wysyłając stosowną wiadomość na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia. Wiadomość ta zawierać będzie także informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży.

§8 Dostawa

1. Zamówione Produkty “tkaniny” wysyłane są do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej w ciągu 10-21 dni roboczych – przy mniejszych ilościach- od momentu otrzymania zapłaty zgodnie z §7 pkt. 1. Czas realizacji zamówień większych – cała belka – termin wydłuża się do 8 tygodni. O sposobie i kosztach dostawy każdorazowo decyduje Klient, wybierając właściwą opcję na Formularzu zamówienia.
2. Czas realizacji zamówienia wskazany w §8 pkt. 1 nie dotyczy Zamówień na Produkty spoza standardowej oferty Sklepu, realizowanych według odrębnych, indywidualnych ustaleń ze Sprzedawcą.
3. W dniu wysłania Produktów, Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta, wysyłając do niego stosowną wiadomość na adres poczty elektronicznej.

4. Pliki graficzne wzorów udostępniane są Klientowi mailowo poprzez łącze “we transfer” ,  po zarejestrowaniu dokonanej zapłaty na koncie bankowym Sannly s.c.

§9 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

1. Zakup tkanin:

Wszystkie tkaniny drukowane są na zamówienie Klienta i nie podlega zwrotowi.

2. Zakup plików graficznych wzorów:

Pliki graficzne nie podlegają zwrotowi.

§11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Zasady ochrony danych osobowych ujęte są w Polityce prywatności.

§12 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
4. Dla pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, Unia Europejska uruchomiła platformę internetową (“platformaODR”): http://ec.europa.eu/consumers/odr/
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 20.12.2019

 

error: Content is protected !!